Avaluació a Primària i a ESO

Aquest curs s’han realitzat les proves d’avaluació als alumnes de 6è de Primària i 4t d’ESO. El curs passat no es van dur a terme a cause del confinament.

Els resultats d’aquestes proves a la nostra escola han estat molt bons durant tots els anys, dada que ens anima a seguir treballant i a seguir innovant dia a dia.

La prova de 4t d’ESO es va fer el mes de febrer. És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany.

És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Aquest és el desè curs que s’aplica, ja que es va fer per primera vegada el curs 2011-2012.

La fa tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya. Poden haver-hi exempcions totals o parcials, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials…).

La prova de 6è s’ha realizat el mes de maig.

Per tretzè any, es fa una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

El Departament d’Educació durà a terme una prova d’avaluació externa a l’alumnat de sisè curs d’educació primària en finalitzar el curs 2020-2021, que faran al voltant de 83.000 nens i nenes de Catalunya. Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i de l’àrea de coneixement del medi natural que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no tindrà efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en la decisió de passar a l’ESO.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d’educació primària podrà disposar d’informació acurada sobre l’evolució de tot l’alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir, també, perquè cada centre pugui detectar els punts febles, potenciar els punts forts i prendre decisions en la planificació educativa a partir de la major autonomia que permet la Llei d’educació de Catalunya. L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a l’educació secundària.

L’avaluació de sisè d’educació primària:

  • És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
  • Mesura el grau d’assoliment de competències bàsiques en acabar l’educació primària.
  • Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat.
  • Constitueix un instrument per a la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
  • Afavoreix la transició de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria.
  • Permet disposar d’informació sobre el sistema educatiu català.