Proposta educativa

L’escola Santa Dorotea Salesianes de Sarrià som un centre d’Educació Infantil, Primària i Secundària, Concertat per la Generalitat de Catalunya.

La continuïtat a Batxillerats i Cicles Formatius s’ofereix al centre inscrit Salesians de Sarrià.

Ens proposem ajudar les famílies a promoure:

  • El desenvolupament de la personalitat dels/les alumnes.
  • La capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.
  • L’adquisició d’hàbits pel desenvolupament intel·lectual, de tècniques de treball i de coneixements.
  • La capacitació en competències per afrontar els futurs reptes.
  • La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
  • La formació per a la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
  • L’adopció d’actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural.
  • El compromís per a la construcció d’una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

L’Entitat Titular de l’escola són les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes).

Quins elements ajuden a definir-nos?

INNOVACIÓ, amb la implementació de les TIC i metodologies de treball actives que potencien l’aprenentatge significatiu.

Avaluació competencial i desenvolupament del pensament crític, analític i creatiu.

INCLUSIÓ, ens adaptem a la diversitat i a les necessitats dels nostres alumnes per acollir-los en igualtat de condicions per tal que es sentin plenament integrats en la societat actual, incorporant a les famílies en el seu procés d’aprenentatge.

EDUCACIÓ EN VALORS, a través del respecte, la confiança, el diàleg sincer, l’ambient familiar, la cultura de l’esforç i el clima d’alegria i festa. Reforcem el creixement personal amb educació emocional, la interioritat i l’acompanyament actiu.