Equip Psicopedagògic

L’equip psicopedagògic del centre és un servei de suport a tota la comunitat educativa, tant a alumnes, com a membres de l’equip docent i famílies.

Té com a grans objectius la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, així com la maduració i creixement personal dels nostres alumnes.

Les orientadores intervenen recolzant l’equip docent i assessorant les famílies i alumnes en qüestions diverses com ara: les dificultats d’adaptació, relació o aprenentatge, l’orientació acadèmica i professional, els problemes conductuals, afrontament de situacions de conflicte… Porten a terme també una tasca important en les coordinacions amb professionals externs que també treballen amb els nostres alumnes, tant serveis públics (EAP, CSMIJ, CDIAP…) com privats (centres d’atenció psicològica o logopèdica, entitats…).