Projecte educatiu

Ens definim com una escola:

 • Respectuosa amb les necessitats i ritmes d’aprenentatge de cada infant.
 • Creativa, que permet als infants expressar-se de múltiples maneres.
 • Acollidora, familiar, propera i implicada en la societat que fomenta els valors de solidaritat, generositat i empatia, representatius de l’esperit salesià.
 • Oberta al barri i a la ciutat, integrada en el seu entorn.
 • On l’alumnat, famílies i treballadors vivim amb satisfacció i amb un bon ambient de convivència.
 • Viva, activa i motivadora, adaptada als nostres temps. Fonamentada en una actualització pedagògica constant i un procés de millora continu.
 • Que fomenta el sentit de l’esforç, el treball cooperatiu i el sentit crític.
 • Multilingüe, on es desenvolupen les competències a través de les diferents metodologies i de les noves tecnologies.
 • On l’educació emocional esdevé part essencial de la formació íntegra de l’alumne.
 • Que fomenta i ofereix espais per la interiorització i la vivència de la fe.
 • Amb una comunitat educativa cohesionada que afavoreix la qualitat educativa.

Els nostres eixos fonamentals són:

Capacitats i Competències: Treballem per desenvolupar múltiples capacitats i competències, utilitzant coneixements pràctics i propers a l’alumne, a través de diverses metodologies motivadores.

Acció tutorial: Entenem l’acció tutorial com un element bàsic per atendre i entendre els infants i adolescents, per conèixer i acompanyar l’alumne en el seu procés de creixement, i establir una relació fluida i sincera amb les famílies.

Atenció a la diversitat: Treballem en la inclusió i l’equitat per donar a cada alumne l’atenció educativa necessària per aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats personals.

Tecnologia i emprenedoria: Utilitzem les TIC’s com a eines bàsiques en el procés d’ensenyament-aprenentatge i apostem pel seu ús per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Idiomes estrangers: Treballem perquè estiguin presents en el dia a dia dels alumnes de forma transversal i en escenaris diversos. També en matèries no lingüístiques i amb la possibilitat d’ampliar el seu coneixement en horari extraescolar. L’anglès com a primera llengua estrangera, el francès i l’alemany, com a segona. Oferim la possibilitat de certificar el nivell d’anglès amb entitats examinadores externes.

La nostra metodologia:  Té com a tret identitari la personalització del procés d’ensenyament-aprenentatge i dona als alumnes el protagonisme del seu procés educatiu amb metodologies actives que els ajuden a assolir diferents destreses de la vida real. La nostra proposta desenvolupa en els nostres alumnes les distintes capacitats i competències i busca promoure el raonament crític, desenvolupar una visió holística de la realitat, estimular l’autoregulació de l’aprenentatge, adquirir l’hàbit per al treball en equip, la capacitat per a aprendre a aprendre i l’habilitat per afrontar els problemes i la presa de decisions. Potenciem l’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu entre els alumnes procurant una avaluació formativa.

La nostra metodologia es basa en una imatge d’alumne:

 • EMPÀTIC envers les altres persones, amb escolta activa, comprensió i capacitat de recolzament emocional.
 • RESILIENT, capaç de resistir i afrontar situacions adverses i reaccionar positivament malgrat les dificultats.
 • ESPIRITUAL per percebre, entendre i gaudir dels valors i significats de les pròpies creences.
 • COL·LABORADOR en el treball en equip i en l’intercanvi d’idees com a millor manera d’avançar tots plegats a nivell humà i col·lectiu.
 • COMPETENT per aprendre de manera eficaç al llarg de la vida, sabent adaptar-se a diferents situacions..
 • CREATIU, capaç d’expressar-se amb els diferents llenguatges artístics i amb les noves tecnologies per integrar-los d’una forma original i efectiva.
 • AUTÒNOM cercant, ajustant i seleccionant els recursos i els mitjans que es tenen a l’abast per realitzar qualsevol tasca.
 • CRÍTIC en l’ús de les diverses fonts d’informació per saber seleccionar, organitzar i interpretar les dades; expressant la seva opinió de forma raonada i coherent.
 • PLURILINGÜE per comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
 • RESPECTUÓS amb les diferències, rebutjant els estereotips que suposin discriminació de qualsevol forma. Saber tractar bé, amb bones maneres, les persones, les coses i l’entorn.
 • DIALOGANT, rebutjant la violència i els prejudicis de qualsevol tipus.