Com treballem?

A Educació Primària (6 i 12 anys) ens proposem que els nostres alumnes puguin desenvolupar les seves capacitats pròpies, que siguin capaços de ser crítics, de compartir, de cooperar amb els seus iguals i i d’adaptar-se a l’entorn social proper basant-se en la solidaritat i el respecte.

Volem aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en que estan creixent. Posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i en canvi continu.

A Primària i, seguint amb la mateixa línia que a Infantil, treballem amb metodologies innovadores i projectes diversos.

L’objectiu és que cada alumne assoleixi els coneixements i les competències necessàries de forma natural, intuïtiva i tenint en compte les seves individualitats, tot potenciant les intel·ligències múltiples.

Capacitats i competències

De forma transversal per tal que els alumnes les potenciïn.

Docència compartida

Eina d’atenció personalitzada, de flexibilitat organitzativa i de treball en equip.

Metodologies actives

Mapes mentals, activitats dinàmiques i d’experimentació per fomentar l’aprenentatge significatiu tenint en compte les habilitats múltiples.

Treball cooperatiu

Promou la interdependència positiva per resoldre tasques en petits grups.

Noves tecnologies

Implementació de tauletes, pissarres digitals, projectors.

Educació emocional

Aprenentatge de la regulació de les emocions per de prendre consciència de les pròpies i de les dels altres.

Educació en valors

Accions pastorals, interioritat, projecte solidari, celebracions.

Atenció a la diversitat

Atenció a cada infant segons la seva individualitat, equip psicopedagògic propi.

Estimulació primerenca

Passe de bits, audicions i programa físic-motor de gateig, arrossegament i braquiació.

English project AMCO

Classes 100% en anglès. Mètode integral per aprendre de manera natural i progressiva.

Projecte Matemàtiques EMAT

El joc és la base de l’aprenentatge, a partir de la manipulació, l’observació i i les situacions quotidianes.

Robòtica

Amb el NEXT treballen aspectes de lògica, orientació espacial, construcció i resolució de problemes.

Hort escolar

Tenir cura de l’hort, coneixement dels tipus de plantes i el seu cultiu, hàbits saludables, alimentació sana i equilibrada.

Ambients

Natura, llum, arts and craft, dramatització, llengua, matemàtiques, plàstics.

Projectes

Aprenentatge basat en projectes en àrees concretes i en projectes interdisciplinars.

Sensibilització musical

Treball dels ritmes, cançons populars, danses, la qualitat del so.