Com treballem?

L’objectiu principal d’aquesta etapa (3 a 6 anys) és aconseguir una formació integral dels nostres nens i nenes, a partir del desenvolupament de les seves capacitats psicomotrius, cognitives, comunicatives i afectives.

Pretenem afavorir l’autonomia en els hàbits d’higiene, ordre i treball i potenciar el domini progressiu del llenguatge verbal que els permet conèixer i gaudir del món que els envolta, compartint i coeducant amb les famílies.

Les àrees de coneixement que treballem són la descoberta d’un mateix, la descoberta de l’entorn natural i social i els llenguatges verbal, musical, plàstic i matemàtic.

Treballem amb diferents metodologies i projectes de forma integradora i transversal. Metodologies innovadores que faciliten l’aprenentatge de forma natural i intuïtiva, potenciant l’estimulació primerenca i les intel·ligències múltiples.

Capacitats i competències

De forma transversal per tal que els alumnes les potenciïn.

Docència compartida

Eina d’atenció personalitzada, de flexibilitat organitzativa i de treball en equip.

Metodologies actives

Mapes mentals, activitats dinàmiques i d’experimentació per fomentar l’aprenentatge significatiu tenint en compte les habilitats múltiples.

Treball cooperatiu

Promou la interdependència positiva per resoldre tasques en petits grups.

Noves tecnologies

Implementació de tauletes, pissarres digitals, projectors.

Educació emocional

Aprenentatge de la regulació de les emocions per de prendre consciència de les pròpies i de les dels altres.

Educació en valors

Accions pastorals, interioritat, projecte solidari, celebracions.

Atenció a la diversitat

Atenció a cada infant segons la seva individualitat, equip psicopedagògic propi.

Estimulació primerenca

Passe de bits, audicions i programa físic-motor de gateig, arrossegament i braquiació.

English project AMCO

Classes 100% en anglès. Mètode integral per aprendre de manera natural i progressiva.

Projecte Matemàtiques EMAT

El joc és la base de l’aprenentatge, a partir de la manipulació, l’observació i i les situacions quotidianes.

Robòtica

Amb el NEXT treballen aspectes de lògica, orientació espacial, construcció i resolució de problemes.

Hort escolar

Tenir cura de l’hort, coneixement dels tipus de plantes i el seu cultiu, hàbits saludables, alimentació sana i equilibrada.

Ambients

Natura, llum, arts and craft, dramatització, llengua, matemàtiques, plàstics.

Projectes

Aprenentatge basat en projectes en àrees concretes i en projectes interdisciplinars.

Sensibilització musical

Treball dels ritmes, cançons populars, danses, la qualitat del so.